07/09/2019 - 07/09/2019

Vic DeepStack 7/9

Entries: 125

Buyin: 2.0M

Prizepool: 250M

Guaranteed: 0M

PLACE NAME PRIZE VPOY POINTS
1st Duy Ho Duy Ho 54.0M 120
2nd Thắng Vũ Thắng Vũ 37.0M 100
3rd Tran Hong Chuong Tran Hong Chuong 24.4M 80
4th Bình Chính Bình Chính 20.0M 60
5th Vũ Minh Trí Vũ Minh Trí 16.0M 50
6th Lý Thanh Quang Lý Thanh Quang 12.8M 40
7th Minh Hoàn Minh Hoàn 10.0M 30
8th Thanh Tuấn Thanh Tuấn 8.0M 20
9th Mr. Nam Mr. Nam 6.4M 10
10th Anh Tu JP Anh Tu JP 5.5M 6
11th David Erquiaga David Erquiaga 4.8M 6
12th Mai Biển Mai Biển 4.8M 6
13th Unknown Player 4.4M 6
14th Đinh Mạnh Tuấn Đinh Mạnh Tuấn 4.4M 6
Victorious DeepStack Daily Sep 2019
01/09 Vic DeepStack 1/9 Nguyễn Văn Thái
02/09 Vic DeepStack 2/9 Trần Trọng Nghĩa
03/09 Vic DeepStack 3/9 Nguyễn Việt Hùng
07/09 Vic DeepStack 7/9 Duy Hồ
08/09 Vic DeepStack 8/9 Trần Lê Khoa
10/09 Vic DeepStack 10/9 Huỳnh Ngọc Long
11/09 Vic DeepStack 11/9 Nguyễn Minh Hoàng
15/09 Vic DeepStack 15/9 Xin Chang Yang
16/09 Vic DeepStack 16/9 Dũng Quốc Nguyễn
17/09 Vic DeepStack17/9 Anh Lưu
29/09 Vic DeepStack 29/9 Lê Cường
30/09 Vic DeepStack 30/9 Hiếu Văn
Đối tác